Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje Statut Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego

Statut Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego

Statut ten, przyjęty na walnym zebraniu Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego w Warszawie , 27 listopada 2000 r.

 1. Przepisy ogólne. »
 2. Cel i środki działania. »
 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki. »
 4. Struktura organizacyjna Towarzystwa. »
 5. Władze Towarzystwa. »
 6. Oddziały, Sekcje i Koła. »
 7. Przynależność do organizacji krajowych i międzynarodowych. »
 8. Majątek i fundusze Towarzystwa. »

Rozdział 1. - Przepisy ogólne.

§ 1

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne (w skrócie PTKr). W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jest organizacją zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Towarzystwo może nabywać i zbywać wszelki majątek, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanym.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.

§ 4

Towarzystwu przysługuje prawo zakładania oddziałów, kół i sekcji na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 5

Towarzystwo może nadawać dyplomy i odznaki honorowe za zasługi położone w realizacji zadań statutowych osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 6

Towarzystwo może współdziałać z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych założeniach programowych przy zachowaniu samodzielności organizacyjnej.

Rozdział 2. - Cel i środki działania.

§ 7

Towarzystwo jest organizacją ponadwyznaniową, której celem jest obrona, rozwój i propagowanie idei kreacjonistycznych (kreacjonizmu naukowego i kreacjonizmu biblijnego) w postaci badań naukowych, popularyzacji oraz dydaktyki.

§ 8

Towarzystwo nie zajmuje oficjalnego stanowiska na temat niektórych kontrowersji niższego rzędu występujących wśród kreacjonistów (np. w sporze między kreacjonistami starej i nowej Ziemi o wiek Wszechświata i Ziemi czy w sporze o zasięg biblijnego Potopu) dopuszczając u swoich członków twórczą niezgodę myśli.

§ 9

Do realizacji celu Towarzystwa służą następujące środki:

 1. działalność wydawnicza i biblioteczna,
 2. działalność oświatowa,
 3. działalność naukowa.

§ 10

Fundusze na działalność statutową pochodzą ze składek członkowskich i funduszy od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 3. - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

Do Towarzystwa może należeć każda osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz każda osoba pochodzenia polskiego mieszkająca za granicą, bez względu na wykształcenie czy wyznanie.

§ 12

Członkiem Towarzystwa może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeżeli:

 1. złoży deklarację członkowską,
 2. zobowiąże się do przestrzegania statutu i akceptowania uchwał władz Towarzystwa,
 3. zobowiąże się do czynnej realizacji programu Towarzystwa i opłacania składek członkowskich,
 4. zostanie przyjęta prawomocną uchwałą właściwego Zarządu.

§ 13

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 16 lat mogą zostać członkami Towarzystwa, jeżeli spełniają wszystkie warunki paragrafu poprzedniego oraz jeżeli zgodę na ich członkostwo w Towarzystwie wyrażą ich prawni opiekunowie (np. rodzice).

§ 14

W przypadkach działania na szkodę Towarzystwa i jego celów, naruszania uchwał władz statutowych, dopuszczenia się czynów karalnych z niskich pobudek członkowie Towarzystwa mogą być zawieszeni w swoich prawach lub wykluczeni przez Sąd Koleżeński. Wnioski do Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie mogą kierować jednostki organizacyjne bądź indywidualni członkowie. Zawieszeni członkowie mogą odwołać się od decyzji Sądu Koleżeńskiego niższej instancji do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

Członkostwo wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie lub śmierć,
 2. skreślenie z ewidencji członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku po upływie co najmniej jednego miesiąca od pisemnego upomnienia przez właściwy Zarząd,
 3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadkach wymienionych w pierwszym zdaniu par.,
 4. utratę praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

§ 16

Przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków przeprowadza właściwy terenowo Zarząd na podstawie swojej uchwały lub na podstawie pisemnego dokumentu Sądu Koleżeńskiego opisującego sytuację z §15 pkt c). Od decyzji o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

§ 17

Członkowie Towarzystwa mają

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
 2. prawo uczestniczenia w pracach struktur Towarzystwa,
 3. prawo nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów oraz zgłaszania wniosków do władz Towarzystwa, oceniania działalności struktur Towarzystwa i jego władz,
 4. prawo noszenia odznaki i legitymacji Towarzystwa,
 5. obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 6. obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa,
 7. obowiązek sumiennego wykonywania powierzonych im zadań,
 8. obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkowie płacą składkę comiesięczną. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zwolnić członka z płacenia składek na czas określony lub nieokreślony, o ile uzna, że sytuacja finansowa Towarzystwa na to pozwala.

Rozdział 4. - Struktura organizacyjna Towarzystwa.

§ 19

Podstawową jednostką organizacyjną jest utworzone na zasadzie terytorialnej Koło złożone z co najmniej 3 członków. Koło funkcjonuje w jednej miejscowości lub w kilku blisko siebie położonych tak, że zamieszkali w nich członkowie Koła względnie łatwo mogą się osobiście kontaktować. Koła podlegają Zarządowi najbliższego Oddziału lub - jeśli zdaniem członków Koła jest to niewygodne lub niewskazane - bezpośrednio Zarządowi Głównemu za zgodą tego ostatniego.

§ 20

Jednostkami organizacyjnymi średniego szczebla są Oddziały złożone z co najmniej 10 członków. Oddziały organizowane są na zasadzie terytorialnej i grupują Koła znajdujące się na danym terenie (np. w województwie czy regionie).

§ 21

Członkowie Towarzystwa mogą niezależnie od przynależności do Kół i Oddziałów za zgodą Zarządu Głównego grupować się w Sekcje organizowane na zasadzie zawodowej, wyznaniowej lub innej. Regulamin (cele i zasady funkcjonowania) Sekcji formułują jej członkowie. Podlega on akceptacji Zarządu Głównego.

§ 22

Istnienie Kół, Oddziałów i Sekcji winno być zarejestrowane przez Zarząd Główny na drodze uchwały (w przypadku Sekcji w oparciu o dostarczony regulamin). Zarząd Główny może na drodze uchwały rozwiązać Koło, Oddział lub Sekcję.

§ 23

Do zadań jednostek organizacyjnych Towarzystwa należy:

 1. organizowanie działalności Koła, Oddziału lub Sekcji,
 2. przydzielanie członkom konkretnych zadań i rozliczanie z ich wykonania,
 3. bieżące informowanie członków o uchwałach władz Towarzystwa,
 4. sygnalizowanie władzom Towarzystwa inicjatyw indywidualnych członków, Kół, Oddziałów i Sekcji,
 5. prowadzenie dokumentacji, w przypadku Kół i Oddziałów także zbieranie składek, a w przypadku Oddziałów również przyjmowanie nowych członków.

§ 24

Uchwały i decyzje na zebraniach ogólnych jednostek organizacyjnych podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały i decyzje podejmowane są jawnie tylko za zgodą wszystkich obecnych, w innym przypadku podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Rozdział 5. - Władze Towarzystwa.

§ 25

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwane dalej Zgromadzeniem,
 2. Naczelna Rada Naukowa Towarzystwa, zwana dalej Radą,
 3. Zarząd Główny Towarzystwa zwany dalej Zarządem,
 4. Naczelna Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją,
 5. Naczelny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem.

§ 26

W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 27

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 3. uchwalanie zasad i kierunków działania Towarzystwa,
 4. zatwierdzanie przynależności do organizacji międzynarodowych,
 5. rozpatrywanie uchwał Naczelnej Rady Naukowej i Zarządu Głównego zawieszonych przez Naczelną Komisję Rewizyjną,
 6. rozpatrywanie sporów, w których jedną ze stron jest Rada lub Zarząd Główny, Naczelna Komisja Rewizyjna bądź Naczelny Sąd Koleżeński,
 7. wybory Przewodniczącego Towarzystwa, Naczelnej Rady Naukowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego,
 8. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.

§ 28

Uchwały Zgromadzenia dotyczące zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów pod warunkiem obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosu. Pozostałe uchwały i decyzje zapadają niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.

§ 29

Gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 100, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zastąpieniu Zgromadzenia przez Zjazd Delegatów, przy czym:

 • uchwała musi określić zasady wyznaczania liczby delegatów poszczególnych Oddziałów i Kół;
 • wybory delegatów przeprowadzane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę oddanych głosów z tym, że wybory delegatów odbywają się w Oddziałach i Kołach;
 • kadencja delegata trwa do najbliższych wyborów delegatów;
 • w razie wygaśnięcia mandatu delegata mandat pozostaje nieobsadzony do najbliższych wyborów;
 • Zjazd Delegatów ma te same uprawnienia co Zgromadzenie.

§ 30

Zgromadzenie jest zwoływane i organizowane nie rzadziej niż raz na trzy lata przez Naczelną Radę Naukową korzystającą z pomocy Zarządu Głównego. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane i zorganizowane także przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej dwudziestu członków Towarzystwa, którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny:

 1. Zgromadzenie zostaje zwołane w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a jeśli inicjatywa nie pochodzi od Rady - nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wysłania zawiadomień o Zgromadzeniu.
 2. Jeśli w przeciągu dwu tygodni od daty złożenia wniosku Zarząd Główny nie ogłosi terminu Zgromadzenia, Zgromadzenie może zostać zwołane przez ciało, które złożyło wniosek. Organizacja Zgromadzenia oraz jego sfinansowanie ciążą wówczas na ciele, które złożyło wniosek.
 3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Zjazdu Delegatów.

§ 31

W sprawach pilnych, gdy nie istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (decyzję w tej sprawie podejmuje Rada po konsultacji z Zarządem Głównym), można podejmować decyzje w drodze Referendum Towarzystwa. W Referendum mają prawo brać udział jedynie członkowie Zgromadzenia (lub delegaci na Zjazd Delegatów). W drodze Referendum można podjąć wszystkie decyzje oprócz wyboru władz Towarzystwa, uchwalania statutu i jego zmian oraz podejmowania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 32

Referendum może być podjęte z inicjatywy naczelnych władz Towarzystwa (Przewodniczącego lub Radę) lub przez co najmniej dwudziestu członków Towarzystwa, którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny ds. Referendum. Referendum przeprowadzane jest przez Zarząd Główny (ewentualnie we współpracy z Komitetem Nadzwyczajnym ds. Referendum) w drodze odpowiedzi na pytania wysłane listami poleconymi do wszystkich członków Zgromadzenia (względnie wszystkich delegatów Zjazdu Delegatów). W przypadku referendum podjętego z inicjatywy Komitetu Nadzwyczajnego ds. Referendum, kosztami referendum obciąża się Komitet. Odpowiedź na referendum musi wpłynąć w ciągu miesiąca od daty wysłania pisma. Referendum jest ważne, jeżeli pisemnie wypowie się przynajmniej połowa osób uprawnionych.

§ 33

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Radę Naczelną Towarzystwa w ilości nie mniejszej niż 3 osoby. W skład Rady z urzędu wchodzi urzędujący Przewodniczący Towarzystwa. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku.

§ 34

Do kompetencji Rady należy:

 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 2. rozpatrywanie zawieszonych przez Naczelną Komisję Rewizyjną uchwał Zgromadzenia i Zarządu Głównego,
 3. przedstawianie wykładni postanowień statutu,
 4. przedstawianie swoich wniosków i uwag Zgromadzeniu,
 5. podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla pozostałych Władz Towarzystwa.

§ 35

Wybory Przewodniczącego Towarzystwa przeprowadza się bezwzględną liczbą głosów w kolejnych turach głosowania, w których po jednym odpadają kandydaci, jacy w ostatnim głosowaniu uzyskali najmniejszą liczbę głosów. W ostatniej turze, w której pozostaje tylko dwóch kandydatów, do wyboru Przewodniczącego wystarczy zwykła większość głosów. Przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji więcej niż dwie kadencje pod rząd.

§ 36

Wybory członków Naczelnej Rady Naukowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przeprowadzane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę oddanych głosów. Wybory przeprowadza się kolejno na Przewodniczącego, członków Rady, Komisji i Sądu.

 1. Przewodniczący Towarzystwa mianuje (i odwołuje) Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz innych członków Zarządu. Przewodniczący Towarzystwa przewodniczy Zarządowi Głównemu oraz Naczelnej Radzie Naukowej.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. W razie odmowy, Rada ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie, by wybrać nowego Przewodniczącego. Skład władz Stowarzyszenia może być uzupełniony przez kooptację, nie więcej jednak niż o 1/3 swej pierwotnej liczebności.
 3. Kadencja władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż trzy lata.

§ 37

W skład Zarządu wchodzi co najmniej czterech członków (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik) i - jeśli tak zdecyduje Przewodniczący - inni członkowie Zarządu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków.

§ 38

Szczegółowe kompetencje członków Zarządu określa Zarząd uchwałą.

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności także i Wiceprzewodniczącego — wylosowany członek Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uwzględniając pisemnie wyrażoną wolę nieobecnych członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa i skreślanie dawnych — w obu przypadkach tylko mieszkających w miejscowościach nie objętych działaniem właściwego Oddziału,

c) podejmowanie uchwał o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowani Kół, Oddziałów i Sekcji Towarzystwa,

d) ustalanie wysokości regularnych i jednorazowych składek członkowskich.

e) zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa,

f) powołanie i odwoływanie komisji i komitetów stałych i doraźnych do realizacji poszczególnych zadań ( uchwała o powołaniu komisji lub komitetu musi zawierać regulamin jego działalności ),

g) sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

h) wydawanie centralnych organów ( czasopism lub biulet6ynów ) Towarzystwa, mianowanie ich redaktorów naczelnych oraz udzielanie zgody na wydawanie lokalnych biuletynów Towarzystwa przez Oddziały i Sekcje.

§ 41

Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i dwóch członków. Przewodniczącego wybierają spośród siebie nowo wybrani członkowie Komisji na pierwszym jej posiedzeniu wkrótce po wyborze.

§ 42

Do kompetencji Komisji należy:

 1. kontrola działalności władz Towarzystwa oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
 2. kontrola bilansu i sprawozdania Zarządu oraz stawianie na posiedzeniu Zgromadzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 3. zawieszanie niezgodnych ze statutem uchwał Zgromadzenia i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia Zgromadzeniu lub - jeśli nie obraduje - Radzie,
 4. zawieszanie niezgodnych ze statutem lub uchwałami Zgromadzenia uchwał Zarządu lub innych organów Towarzystwa i przekazywanie ich do rozpatrzenia Radzie,
 5. wszystkie uchwały, o których mowa w punkcie d), muszą być dostarczone członkom Komisji w terminie dwu tygodni od ich podjęcia,
 6. każdy członek niezadowolony z uchwały Zarządu może w ciągu dwu tygodni od dnia ogłoszenia lub doręczenia uchwały odwołać się od niej do Komisji. Jeżeli Komisja uzna ją za niezgodną ze statutem, innymi uchwałami Władz Towarzystwa lub interesem Towarzystwa, może ją zawiesić i przekazać do rozpatrzenia Radzie,
 7. uchwały, o których mowa w punkcie c), muszą zostać potwierdzone uchwałą przyjętą bezwzględną większością głosów, pozostałe uchwały potwierdza lub uchyla odpowiedni organ uchwałą podjętą w zwykłym trybie, w przeciwnym przypadku oprotestowane uchwały ulegają uchyleniu.

§ 43

W skład Naczelnego Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków. Wybierają oni Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu, które musi się odbyć nie później niż miesiąc po wyborze.

§ 44

Sąd rozpoznaje sprawy o wykroczenia członków Ruchu przeciwko dyscyplinie organizacyjnej oraz programowi Towarzystwa, a także w sprawach o czyny przestępcze z niskich pobudek.

§ 45

Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie się do Zgromadzenia.

§ 46

Sąd orzeka w składach trzyosobowych, orzeczenia zapadają większością głosów.

§ 47

Posiedzenia Sądu są jawne dla członków Towarzystwa.

§ 48

Sąd może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 4. wydalenie z Towarzystwa.

§ 49

Regulamin działania Sądu uchwala Rada z udziałem członków Sądu.

§ 50

Zarząd, Komisja i Sąd muszą być rozłączne. Zgoda na kandydowanie do innego ciała oznacza w razie wyboru rezygnację z dotychczas posiadanego mandatu (nie dotyczy to jednak Przewodniczącego Towarzystwa, który jest członkiem Zarządu i Rady - patrz §35, §36a)

.

Rozdział 6. - Oddziały, Sekcje i Koła.

§ 51

Zarząd Główny uchwałą może utworzyć Oddział z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 10 członków (patrz par.) oraz Sekcję na wniosek przynajmniej 3 członków.

 1. uchwała o utworzeniu Oddziału określa jego zasięg terytorialny,
 2. uchwała o utworzeniu Sekcji określa jej zakres tematyczny,
 3. można być jednocześnie członkiem kilku Sekcji, ale tylko jednego Oddziału.

§ 52

Władzami Oddziału są: Zebranie Oddziału, Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna i Oddziałowy Sąd Koleżeński. Przepisy § 26 § 27 pkt e), f), g), h), §37, §38, §39, §41, §43, §44, §46, §47, §48, §49 stosują się odpowiednio.

§ 53

Zebranie jest zwoływane i organizowane nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej pięciu członków Towarzystwa którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny:

 1. Zebranie zostaje zwołane w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a jeśli inicjatywa nie pochodzi od Zarządu - nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wysłania zawiadomień o Zebraniu.
 2. Jeśli w przeciągu dwu tygodni od daty złożenia wniosku Zarząd nie ogłosi terminu Zebrania, Zebranie może zostać zwołane przez ciało, które złożyło wniosek. Organizacja Zebrania ciąży wówczas na ciele, które złożyło wniosek.

§ 54

Do kompetencji Zebrania należy:

 1. wybór i odwołanie władz Oddziału (Przewodniczącego Zarządu Oddziału, Oddziałowej Rady Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego),
 2. wybór delegatów na Zjazd Delegatów, gdy Zgromadzenie zostanie zastąpione Zjazdem Delegatów (patrz par.),
 3. rozpatrywanie uchwał Zarządu Oddziału zawieszonych przez Oddziałową Komisję Rewizyjną,
 4. rozpatrywanie sporów, w których jedną ze stron jest Zarząd Oddziału,
 5. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.

§ 55

Wybory Przewodniczącego Oddziału przeprowadza się bezwzględną liczbą głosów w kolejnych turach głosowania, w których po jednym odpadają kandydaci, jacy w ostatnim głosowaniu uzyskali najmniejszą liczbę głosów. W ostatniej turze, w której pozostaje tylko dwóch kandydatów, do wyboru Przewodniczącego wystarczy zwykła większość głosów. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję więcej niż dwie kadencje pod rząd.

§ 56

Wybory Oddziałowej Rady Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przeprowadzane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę oddanych głosów. Wybory przeprowadza się kolejno na członków Komisji i Sądu.

 1. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są mianowani i odwoływani przez Przewodniczącego.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący. W przeciwnym przypadku Zarząd ma obowiązek zwołać Zebranie, by wybrać nowego Przewodniczącego. Skład Władz Oddziału może ulec zwiększeniu przez mianowanie (Zarząd) lub kooptację (Komisja i Sąd), nie więcej jednak niż o 1/3 pierwotnego składu.
 3. Kadencja władz Oddziału trwa nie dłużej niż trzy lata.

§ 57

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. zarządzanie majątkiem i finansami Oddziału,
 3. sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału,
 4. przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału.

§ 58

Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Władz Oddziału oraz innych jednostek organizacyjnych Oddziału,
 2. kontrola bilansu i sprawozdania Zarządu Oddziału i stawianie na sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Oddziału wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
 3. zawieszanie niezgodnych ze statutem lub uchwałami władz Towarzystwa uchwał Zebrania Oddziału i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia przez Zebranie,
 4. zawieszanie niezgodnych ze statutem, uchwałami Towarzystwa lub uchwałami Zebrania Oddziału uchwał Zarządu Oddziału i przekazywanie ich do rozpatrzenia Zebraniu Oddziału,
 5. uchwały zawieszone przez Oddziałową Komisję Rewizyjną są rozstrzygane w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przez odpowiednie ciało.

§ 59

Do kompetencji i sposobu funkcjonowania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego stosują się odpowiednio par.par. 43,44,48, 49.

§ 60

Od orzeczenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§ 61

Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna i Oddziałowy Sąd Koleżeński muszą być rozłączne między sobą i z Naczelnymi Władzami Towarzystwa z tym, że członkowie Zarządów Oddziałów mogą wchodzić w skład Naczelnej Rady Naukowej Towarzystwa albo Zarządu Głównego. Zgoda na kandydowanie do innego ciała oznacza w razie wyboru rezygnację z dotychczas posiadanego mandatu

.

§ 62

Jeśli Oddział ma prowadzić działalność gospodarczą lub dysponować majątkiem i finansami, winien posiadać odpowiednie upoważnienia na piśmie od Zarządu Głównego wraz z zakresem tych upoważnień.

§ 63

Władzą Koła jest Przewodniczący Koła. Obowiązki Przewodniczącego ustalają członkowie Koła.

Rozdział 7. - Przynależność do organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 64

Towarzystwo może być członkiem stowarzyszeń krajowych, międzynarodowych i zagranicznych z zachowaniem przepisów prawa.

§ 65

Uchwałę o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Radę.

§ 66

Towarzystwo jest reprezentowane w stowarzyszeniu przez członka zwyczajnego mianowanego przez Zarząd.

Rozdział 8. - Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 67

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa. Majątek Towarzystwa pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz działalności gospodarczej. W przypadku decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa, Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie losów majątku Towarzystwa.

§ 68

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Oddziały i Sekcje mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z upoważnienia Zarządu Głównego. Dochody z działalności Oddziałów i Sekcji i sposób ich wydatkowania podlegają kontroli Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 69

Majątkiem i funduszami dysponuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów i Sekcji w granicach upoważnień nadanych w odpowiednich regulaminach przez Radę.

§ 70

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych podpisują w imieniu Towarzystwa (Oddziału, Sekcji) rozłącznie Przewodniczący Zarządu lub Sekretarz. W razie potrzeby każdy z nich może upoważnić do tego innych członków Zarządu.

§ 71

Reprezentuje Towarzystwo oraz podpisuje inne pisma dotyczące czynności prawnych rozłącznie Przewodniczący Zarządu lub Sekretarz. Zarząd Główny może upoważnić komitet, o którym mowa w par. 40 pkt f), do podejmowania zobowiązań prawnych, o ile nie narusza to postanowień statutu. Upoważnienie takie musi być zawarte w regulaminie komitetu.

Akcje Dokumentu
« Grudzień 2018 »
Grudzień
PnWtŚrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31